KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA pracy przedszkola została zmodyfikowana we współpracy z rodzicami.

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

Podstawą opracowania koncepcji są  wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone  w  rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, a także potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

Ostrowiec Świętokrzyski  2015

MISJA PRZEDSZKOLA

"Chcemy wychować dziecko akceptujące siebie i innych, świadome swoich praw i obowiązków, odpowiedzialne za swoje czyny;
gotowe do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz radzące sobie z trudnościami;
dziecko pełne empatii, wrażliwe i otwarte na potrzeby innych;
szanujące ludzi i świat przyrody.”
 

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność poznawczą.
Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

    WIZJA PRZEDSZKOLA

 
Nasze hasło  to: „Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach" (Vico).
 
WARUNKI  DLA REALIZACJI  PROCESÓW WSPOMAGANIA  I  EDUKACJI  DZIECI

Przedszkole posiada „CERTYFIKAT JAKOŚCI PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ”.

Składa się z 5 sal, zaplecza kuchennego i administracyjnego. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację przyjętych programów i projektów edukacyjnych, m. in. tablica interaktywna. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci. Ogród przedszkolny  sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem doskonalenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz inspirowanie do nowatorstwa pedagogicznego. Wspomaganie nauczycieli jest uzgadniane z kadrą pedagogiczną a całość obszaru koordynuje wybrany Lider WDN.

Nauczyciele wspierają się wzajemnie w procesie planowania, realizacji i doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Istotnym czynnikiem, który sprzyja  twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem a resztą zespołu. Dlatego aspekt ten w pracy przedszkola jest przedmiotem monitorowania i systematycznego doskonalenia. Realizacja zadań w przedszkolu odbywa się w zespołach. Zespoły zadaniowe działają w obszarze wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne w miarę potrzeb. Przedszkole ma opracowany wewnętrzny system czytelnych regulaminów i procedur, w tym zasady i regulaminy dotyczące bezpiecznych zabaw a także Kodeks przedszkolaka oraz skuteczny system nagród i kar mobilizujący dzieci do przyjaznych i bezpiecznych zachowań.

 
ISTOTA PROCESÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI

Przedszkole wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka, rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia  nauki w szkole.

Cele strategiczne:

Przedszkole:

Przedszkole przede wszystkim uznaje prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Dzieci nabywają wiedzę o otaczających środowisku społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole prowadzi także wczesną edukację wielokulturową oraz przygotowuje do nauki języka nowożytnego. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości.

Katalog metod obejmuje:

Aby zrealizować założone cele, wykorzystujemy również nowatorskie toki metodyczne.

Do metod tych należą m.in.:

Rada pedagogiczna ciągle poszukuje ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z dzieckiem.

Od 2 marca 2015r. realizowana jest innowacja „Aktywna obserwacja i doświadczanie świata”. Innowacja ma charakter zarówno zmian organizacyjnych jak i programowych:

1)    Organizacyjnych, bowiem zakłada włączenie do ramowego rozkładu dnia zajęć z grupą  pod nazwą „Poranek polisensoryczny” tzn. codziennie przez ok. 15 minut  przed śniadaniem będą odbywać się zajęcia usprawniające zmysły dziecka (słuch, smak, wzrok, węch, dotyk, równowaga) oraz wspomagające procesy poznawcze tj. uwagę, pamięć, myślenie, mowę. Inspiracją do aktywności będzie realizowana z dziećmi tematyka oraz przygotowany program.

2)    Programowych,  bowiem  innowacja określa program:

         ćwiczeń i zabaw opartych na zmysłach i wspierających procesy poznawcze,

        zabaw badawczych i obserwacji do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych,

     obserwacji przyrodniczych i środowiskowych, jakie można przeprowadzić z dziećmi w wieku przedszkolnym podczas realizacji bloków tematycznych a opartych na percepcji zmysłowej.

Ważnym aspektem pracy kadry pedagogicznej jest wdrażanie dzieci do troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju kreatywności oraz zaspakajania ciekawości dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności. Podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia wartości własnej dziecka, dostrzegania swoich mocnych stron i zachęca do pokonywania trudności i ograniczeń. Katalog wartości poznawanych przez dzieci w przedszkolu obejmuje piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Dostarczanie wiedzy o innych kulturach będzie fragmentaryczne i powiązane z treściami bliskimi dziecku. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka organizowany jest tak, aby świat dziecku nieznany powiązać w zrozumiały sposób, z miejscem i środowiskiem w którym żyje np. przy okazji świąt dzieci dowiedzą się o tradycjach nie tylko własnego narodu czy regionu, ale także w odległych krajach, będą słuchać polskich bajek i legend oraz bajek pochodzących z odległych zakątków świata.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Funkcjonowanie procesów edukacyjnych w przedszkolu opisuje „System wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Wśród form współpracy znajdują się m.in. kontakty indywidualne, zebrania grupowe, uroczystości, festyny rodzinne, zajęcia warsztatowe.

Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki i inne aspekty pracy przedszkola, w tym organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka doskonali formy tej współpracy. 

Jedna z  form uzgodnień i konsultacji z rodzicami jest „kontrakt wzajemnych oczekiwań”. Propozycje rodziców są szczegółowo analizowane i w miarę możliwości uwzględnione.

Przedszkole współpracuje ze szkołą, którego celem jest ułatwienie przekroczenia progu szkolnego oraz monitorowanie losów absolwentów i lepsze przygotowanie dzieci kończących przedszkole do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.

Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi oraz działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby np. poprzez udział w akcjach ogólnopolskich.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne.  Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi i obejmuje m.in.:

 Pasowanie na przedszkolaka w grupie trzylatków,

Przez cały rok w przedszkolu organizowane są:

 

EFEKTY  PROCESÓW  WSPOMAGANIA  ROZWOJU I  EDUKACJI  DZIECI

Koncepcja jest ukierunkowana na rozwój dzieci.

SYLWETKA  ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 
Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 

PRIORYTETY NA LATA 2014/15 - 2016/17

1.      Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej, w tym wdrożenie wczesnej edukacji wielokulturowej;

2.      Doskonalenie  pracy zespołowej;

3.      Wypracowanie nowatorskich rozwiązań  - innowacja pedagogiczna;

4.      Doskonalenie systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi  u dzieci;

5.      Usprawnienie sposobu indywidualizacji oddziaływań;

6.      Wspieranie kreatywności wychowanków;

7.      Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci;

8.      Unowocześnienie wspomagania wewnętrznego nauczycieli;

 
 Wróć