Program przedszkola

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" WSiP. Program ten został przygotowany z myślą o najmłodszych. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe.
Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat, pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości każdego dziecka. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w podstawie programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.
W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.


Programem wspomagającym edukację przedszkolną Dziecięca matematyka” wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Założenia programu kładą nacisk na:

 • Dobór ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak: orientacja przestrzeni, liczenie, dodawanie i odejmowanie w pamięci, klasyfikowanie, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, cze wywołujących napięcie.
 • Rozwiązania metodyczne w tym programie dotyczą osobistych doświadczeń dziecka, na podstawie których tworzy ono pojęcia i umiejętności. Program ten, zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.

  Do realizacji zadań programowych wykorzystujemy nowatorskie metody pracy. Najważniejsze z nich, to:

 • Metody aktywizujące oparte na pedagogice zabawy,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz, służąca przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania,
 • Metoda wspomagająca rozwój umysłowy i edukację matematyczną E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • Rozwiązywanie problemów otwartych,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Gimnastyki twórczej i rytmicznej A. i M. Kniessów, K. Orffa i R. Labana.
 • Metody te służą:

 • Uatrakcyjnianiu zajęć i zabaw,
 • Integracji społeczności przedszkolnej oraz integracji ze środowiskiem,
 • Wspomagają rozwój,
 • Pobudzają do twórczego myślenia i działania,
 • Dają możliwość zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci.

 • Od 1 lutego 2018 r. w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna   „Eksperyment inspiracją w aktywnym poznawaniu  świata”. 

  Jej treści  przeznaczone  są dla  grup ,,Pszczółek ‘’ i ,,Krasnali’’- dzieci  5 i 6 - letnich oraz wybiórczo dla dzieci w  młodszych grupach wiekowych.
  Celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zainspirowanie dzieci metodami badawczymi, eksperymentowaniem. Dzieci od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami.  Uczą się przez działanie zbierając doświadczenia, „ręką, sercem i głową’’. Nauczycielki przedszkola mając na względzie rozwijanie kreatywności dziecka i pobudzanie go do twórczej aktywności, umiejętnie stymulują  i ukierunkowują proces edukacyjny.
   
  Innowacja ma charakter  zmian metodycznych i programowych:
  1. Pierwsza polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych, twórczych połączonych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania  i przeżywania.
  2. Druga określa program eksperymentów, zabaw badawczych sensorycznych i obserwacji do wykorzystania podczas zajęć, organizowanie form aktywności twórczych dzieci w myśl zasady:

  „Powiedz mi , a zapomnę,
  Pokaż – a zapamiętam,
  Pozwól mi działać, a zrozumiem”.

  Konfucjusz


  Realizacja innowacji pedagogicznej odbywa się  jeden dzień w tygodniu pod nazwą „Nasze eksperymenty” podczas zajęć dydaktycznych z całą grupą oraz w małych zespołach z dziećmi zainteresowanymi i chętnymi.

 • Koncepcja pracy przedszkola
 • „Kim zostanę gdy dorosnę?”

  marzenia przedszkolaków...więcej

  Zbieramy makulaturę

  Edukacja ekologiczna...więcej

  Pszczelarz

  Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

   
  strzałka do góry