Program przedszkola

Przedszkole  realizuje  program  wychowania  przedszkolngo  Jadwigi  Pytlarczyk   "W kręgu zabawy".
Program ten stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opisuje także sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.  
 Program "W kręgu zabawy" zakłada naukę poprzez zabawę. Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, szczegółowe cele kształcenia i wychowania.  Realizacja tego programu pozwala dziecku zdobyć umiejętności przewidziane w podstawie programowej oraz rozwijać własne zainteresowania.
 Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opisuje także sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Podstawowe założenia tego Programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia.
 Są to:
1.Uczyć się, aby wiedzieć(wiedza).
2. Uczyć się, aby działać (umiejętności).
3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw).
4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości).


Programem wspomagającym edukację przedszkolną Dziecięca matematyka” wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Założenia programu kładą nacisk na:

 • Dobór ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak: orientacja przestrzeni, liczenie, dodawanie i odejmowanie w pamięci, klasyfikowanie, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, cze wywołujących napięcie.
 • Rozwiązania metodyczne w tym programie dotyczą osobistych doświadczeń dziecka, na podstawie których tworzy ono pojęcia i umiejętności. Program ten, zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.


  Dla potrzeb edukacyjnych dzieci został napisany przez nauczycielki przedszkola własny program „Akademia przedszkolaka”. Jest on skierowany na rozwijanie zdolności i uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Cele programu w  zakresie pracy z dziećmi zdolnymi dotyczą:

 • Rozbudzania zainteresowań czytelniczych i graficznych,
 • Poszerzenia  zakresu liczenia,  nabywania umiejętności dodawania i odejmowania z zastosowaniem liczb i znaków matematycznych, konstruowania gier matematycznych i ich rozgrywanie,
 • Wykorzystania komputera do przyswajania wiadomości w sposób atrakcyjny               i absorbujący umysł,
 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych
 • W stosunku do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych cele programu sprowadzają się do:

 • Wspomagania rozwoju, łagodzenia trudności,
 • Wyrównywania szans edukacyjnych, wspierania osiągnięć rozwojowych,
 • Stymulacji rozwoju dziecka na miarę jego potencjalnych możliwości.
 • Do realizacji zadań programowych wykorzystujemy nowatorskie metody pracy. Najważniejsze z nich, to:

 • Metody aktywizujące oparte na pedagogice zabawy,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz, służąca przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania,
 • Metoda wspomagająca rozwój umysłowy i edukację matematyczną E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • Rozwiązywanie problemów otwartych,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Gimnastyki twórczej i rytmicznej A. i M. Kniessów, K. Orffa i R. Labana.
 • Metody te służą:

 • Uatrakcyjnianiu zajęć i zabaw,
 • Integracji społeczności przedszkolnej oraz integracji ze środowiskiem,
 • Wspomagają rozwój,
 • Pobudzają do twórczego myślenia i działania,
 • Dają możliwość zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci.

 •  
  PROGRAMY WŁASNE

  Od kilku lat realizujemy własny program edukacji regionalnej i ekologicznej „Ostrowiec Świętokrzyski moim domem”, którego autorkami są nauczycielki  przedszkola    przy    współpracy   regionalisty,   znawcy   dziedzictwa    kulturowego – Zbigniewa Pękali.  Pozwala on poznawać region i jego przyrodę poprzez różne formy   aktywności   dziecięcej.    Daje  możliwości  obcowania  z  ciekawymi  ludźmi i instytucjami w naturalnym środowisku. Bezpośrednie obcowanie z naturą pozwala odkrywać jej sekrety w sposób wielozmysłowy. Nabywane w ten sposób kompetencje dzieci są długotrwałe i wykorzystywane w różnych sytuacjach edukacyjnych.
  „MISIE MALUJĄ”
  Program własny dla dzieci trzyletnich „Misie malują” stwarza możliwości pracy z dziećmi zainteresowanymi działaniami plastycznymi oraz wspomaga ogólny rozwój małego dziecka.
  Celem programu jest rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne z uwzględnieniem ciekawych metod i technik plastycznych.
  Program realizowany jest poprzez zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność technik plastycznych.
  Zaplanowane ćwiczenia  mają charakter ogólnorozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej.

   „POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”

  Program ten, jest skierowany do dzieci 3 letnich. Głównym zadaniem tego programu jest rozwijanie u dziecka potrzeby kontaktu z książką, zachęcanie do słuchania bajek, opowiadań w wykonaniu rodziców, a w przyszłości do samodzielnego czytania.  Dla przedszkolaków jest to wspaniała okazja nie tylko do zapoznania się z różnego rodzajami literatury dziecięcej, ale również do spędzania niepowtarzalnych chwil z najbliższymi. Rodzice są zapraszani i zachęcani do czytania maluchom w przedszkolu fragmentów znanej  i lubianej bajki. Do akcji włączeni zostali także dziadkowie.
  W przedszkolu, codziennie po obiedzie, zaplanowany jest stały czas czytania bajek (z elementami teatrzyku). Czytanie rozwija pamięć, wyobraźnię, słownictwo, poszerza wiedzę o świecie, wzmacnia poczucie wartości, a także więź między rodzicami  a dzieckiem, uczy pozytywnych sposobów rozwiązywania problemów  i konfliktów. Dzieci będą także uczyły się, w jaki sposób dbać i szanować  książki.  PROGRAM "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

  Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 
   Nauczyciele w przedszkolach realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej  na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Realizacja czterech zamieszczonych w materiałach scenariuszy jest obowiązkowa:
  1.  Dzień Kubusiowych przyjaciół natury,
  2. Dzień pięciu porcji warzyw, owoców lub soku,
  3. Dzień Marchewki,
  4. Dzień drugiego śniadania.

  Przedszkola, biorące udział w programie uczestniczą także w konkursie na "Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy". Po przeprowadzeniu zajęć oraz uczestnictwie przedszkola w konkursie, przedszkole nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.


  Od dnia 2 marca 2015 r. Przedszkole realizuje Innowację Pedagogiczną   „Aktywna obserwacja i doświadczanie świata”.  Przeznaczona  jest  dla  dzieci  pięcioletnich i sześcioletnich.
  Realizacja innowacji to dwa aspekty:
  1. Pierwszy to usprawnianie zmysłów i procesów poznawczych  - codziennie podczas „Poranka polisensorycznego” – przed śniadaniem, podczas zajęć oraz obserwacji przyrodniczych   i środowiskowych;
  2. Drugi to wielozmysłowe poznawanie przez dzieci otaczającego świata i skuteczne tworzenie pojęć w umyśle dziecka. Realizacja będzie odbywać się podczas:
  • poranka  polisensorycznego
  • zabaw  badawczych, doświadczeń, obserwacji w czasie zajęć dydaktycznych,
  • obserwacji przyrodniczych i środowiskowych w trakcie realizacji bloków tematycznych, a opartych na percepcji zmysłowej.

  Wdrożenie innowacji wpłynie na usprawnianie zmysłów dziecka oraz przyspieszony rozwój procesów poznawczych, rozbudzi ciekawość i aktywność poznawczą. Ponadto podniesie skuteczność poznawania otaczającego świata i kształtowania pojęć u dzieci.


 • Koncepcja pracy przedszkola

 • „Kim zostanę gdy dorosnę?”

  marzenia przedszkolaków...więcej

  Zbieramy makulaturę

  Edukacja ekologiczna...więcej

  Pszczelarz

  Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

   
  strzałka do góry