Cele i zadania

Indywidualna diagnoza potrzeb ośrodka wychowania przedszkolnego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność poznawczą.

Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 • Jestem i działam z innymi 

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata i ludzi”

S. Szuman

 • Żyję zdrowo i bezpiecznie

„Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała, ale jest też podstawą dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej” 

J. F. Kennedy

 • Działam w harmonii z przyrodą

„(…) wiadomości z przyrody najbardziej odpowiadają sposobom myślenia dziecka”

S. Szuman

 • Myślę i działam matematycznie

„Myślenie matematyczne to dynamiczny proces, który rozszerza nasze rozumienie, gdyż pozwala radzić nam sobie z coraz bardziej złożonymi ideami”

J. Masson, L. Burton, K. Stacey

 • Mówię i rozumiem 

„Język i myśl są nierozerwalne i….dlatego choroba języka jest tym samym, co choroba myśli”

E. Cawssier

 • Będę czytać i pisać  

„Słowo mówione przelatuje przez nasz mózg jak strzała, słowo pisane pozostaje z nami zawsze”

Autor zbiorowy „Tajniki ludzkiego umysłu”

 • Jestem odbiorcą i twórcą

„Twórcza praca dziecka jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznawania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia”

Z. Słobodzian

 • Żyję wśród innych kultur i narodowości

„Istotą edukacji międzykulturowej jest bowiem uchwycenie tego, co jest dla obu kultur wspólne, choć wydaje się inne, a nie ich unifikowanie oraz wartościowanie”

K. Kamińska

W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.


Programem wspomagającym edukację przedszkolną „Dziecięca matematyka” wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Założenia programu kładą nacisk na:

 • Dobór ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak: orientacja przestrzeni, liczenie, dodawanie i odejmowanie w pamięci, klasyfikowanie, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, cze wywołujących napięcie.

Rozwiązania metodyczne w tym programie dotyczą osobistych doświadczeń dziecka, na podstawie których tworzy ono pojęcia i umiejętności. Program ten, zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.

Do realizacji zadań programowych wykorzystujemy nowatorskie metody pracy. Najważniejsze z nich to:

 • Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz, służąca przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania,
 • Metoda wspomagająca rozwój umysłowy i edukację matematyczną E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Gimnastyki twórczej i rytmicznej A. i M. Kniessów, K. Orffa i R. Labana.
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Metody aktywizujące oparte na pedagogice zabawy,
 • Rozwiązywanie problemów otwartych.

Metody te służą:

 • Uatrakcyjnianiu zajęć i zabaw,
 • Integracji społeczności przedszkolnej oraz integracji ze środowiskiem,
 • Wspomagają rozwój,
 • Pobudzają do twórczego myślenia i działania,
 • Dają możliwość zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci.

O PROGRAMACH

0D 10.02. 2020 r. do 30.06.2021 r. w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja organizacyjno – metodyczna pt. „PROGRAMOWANIE I KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ”

Jej treści przeznaczone są dla grup 5 i 6 letnich: „Żabki”, „Pszczółki” i „Motylki”. Zajęcia będą się odbywać jeden raz w tygodniu oraz w I i III części dnia dla dzieci chętnych.

Innowacja „Programowanie i kodowanie przez zabawę” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego opublikowane przez MEN kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby dziecka może być innowacja wprowadzająca edukację przez połączenie wiedzy  różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje ,że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych informacji.
Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Programowanie i kodowanie przez zabawę” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte  podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

Cele innowacji:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, 
 • Kształtowanie umiejętności pracy  w zespołach, szukanie kompromisów, optymalnych rozwiązań,
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w świat cyfrowy, świadome, czynne  i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii

Wykorzystywane  pomoce  dydaktyczne:

Roboty: Photon, Bee-bot, Blue-bot, 3 Ozoboby bit, 4 OzobotyEvo;

Książki do kodowania;

Aplikacje na komputer wyświetlane na tablicy interaktywnej; Photon Robot; PhotonCoding; Aplikacja online na komputer i wyświetlane na tablicy interaktywnej można też korzystać na tablecie www.mata.edu-sense.com

Aplikacje na tablet: Photon Robot, PhotonCodingPuzzle AR; Scratch jr

Maty: Mata Kolor Piano; mata do kodowania

Inne pomoce: Pixele – kwadraciki do maty do kodowania; Kubeczki do kodowania; Trasy dla robotów zalaminowane; puzzle do ozobotów.

Oczekiwane efekty:

DZIECI:

 • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów.
 • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych.
 • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.

Dzięki takim zajęciom u dzieci kształtuje się:

 • Wzrost samodzielności i kreatywności;
 • Rozwój umiejętności twórczego myślenia
 • Umiejętność współpracy w grupie;
 • Rozwój predyspozycji intelektualnych
 • Zwiększenie zainteresowania programowaniem

Odsłon: 1,633 

Skip to content