Certyfikat

Przedszkole posiada „Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole im. Ireny Dzierzgowskiej. Placówka składa się z 5 sal, zaplecza kuchennego i administracyjnego. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację przyjętych programów i projektów edukacyjnych, m. in. tablica interaktywna. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci. Ogród przedszkolny  sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem doskonalenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz inspirowanie do nowatorstwa pedagogicznego. Wspomaganie nauczycieli jest uzgadniane z kadrą pedagogiczną a całość obszaru koordynuje wybrany Lider WDN.

Nauczyciele wspierają się wzajemnie w procesie planowania, realizacji i doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Istotnym czynnikiem, który sprzyja  twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem a resztą zespołu. Dlatego aspekt ten w pracy przedszkola jest przedmiotem monitorowania i systematycznego doskonalenia. Realizacja zadań w przedszkolu odbywa się w zespołach. Zespoły zadaniowe działają w obszarze wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne w miarę potrzeb.Przedszkole ma opracowany wewnętrzny system czytelnych regulaminów i procedur, w tym zasady i regulaminy dotyczące bezpiecznych zabaw a także Kodeks przedszkolaka oraz skuteczny system nagród i kar mobilizujący dzieci do przyjaznych i bezpiecznych zachowań.

Przedszkole:

 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w odkrywaniu samego siebie i innych;
 • Dostarcza wiedzy i kształci kompetencje zawarte w podstawie programowej, z możliwością poszerzenia tego zakresu odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
 • Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych;
 • Integruje oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli;
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności;
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków;
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka i jego kultury;
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne  i radzące sobie z problemami;
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • Monitoruje i doskonali procesy wspomagania i edukacji dzieci i ich efekty;
 • Promuje swoją działalność

SYLWETKA  ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny, aktywny ruchowo,
 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • kulturalny  i wrażliwy estetycznie,
 • śmiało wyraża swoje opinie,
 • prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,
 • przestrzega zasad współżycia w grupie,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • akceptuje odmienność kulturową innych
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma poczucie bycia Polakiem.

Odsłon: 1,625 

Skip to content