Oferta edukacyjna

Wychowanie dziecka to nie miła zabawa,a zadanie,

w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy,

kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…

Janusz Korczak

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego : „Trefliki w przedszkolu” autor Dorota Kossakowska. Program ten został przygotowany z myślą o najmłodszych. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe.
Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat, pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości każdego dziecka. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w podstawie programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.
W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania. Przejrzysta struktura programu stwarza nauczycielom możliwość łatwej weryfikacji podejmowanych działań i realizowanych celów.

Programem wspomagającym edukację przedszkolną Dziecięca matematyka” wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Założenia programu kładą nacisk na:

 • Dobór ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak: orientacja przestrzeni, liczenie, dodawanie i odejmowanie w pamięci, klasyfikowanie, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, cze wywołujących napięcie.

Rozwiązania metodyczne w tym programie dotyczą osobistych doświadczeń dziecka, na podstawie których tworzy ono pojęcia i umiejętności. Program ten, zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.

Do realizacji zadań programowych wykorzystujemy nowatorskie metody pracy. Najważniejsze z nich, to:

 • Metody aktywizujące oparte na pedagogice zabawy,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz, służąca przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania,
 • Metoda wspomagająca rozwój umysłowy i edukację matematyczną E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Rozwiązywanie problemów otwartych,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Gimnastyki twórczej i rytmicznej A. i M. Kniessów, K. Orffa i R. Labana.

Metody te służą:

 • Uatrakcyjnianiu zajęć i zabaw,
 • Integracji społeczności przedszkolnej oraz integracji ze środowiskiem,
 • Wspomagają rozwój,
 • Pobudzają do twórczego myślenia i działania,
 • Dają możliwość zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci.

POMOC PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA

 POMOC PSYCHOLOGICZNA – mgr EWELINA TURBAKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK – GODZ  12.45 – 14.00

WTOREK – GODZ  7.30 – 9.30

ŚRODA – GODZ  7.30 – 8.30

czwartek – GODZ  7.30 – 9.30

PIĄTEK – GODZ  11.45 – 14.00

PEDAGOG SPECJALNY – mgr PAULINA MAŁKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK – 9.00 – 12.00

WTOREK -9.00- 12.00

ŚRODA 9.30- 10.00

PIĄTEK- 9.00- 11.00

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – mgr MILENA ŻELAZOWSKA

ŚRODA- 9.00- 11.00

PIĄTEK – 11.00- 13.00

LOGOPEDA  -mgr RENATA POTRZESZCZ

ŚRODA 8.00- 12.00

CZWARTEK 8.00- 11.30

PIĄTEK 9.00- 11.00

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE –mgr  MILENA MAKUCH -BARAN

WTOREK  7.30  –  8.00,

Środa 10.00- 10.30

PIĄTEK  11.00 – 11.30,     11.30-12.00

Skip to content