Program przedszkola

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" WSiP. Program ten został przygotowany z myślą o najmłodszych. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe.
Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat, pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości każdego dziecka. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w podstawie programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.
W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.


Programem wspomagającym edukację przedszkolną Dziecięca matematyka” wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Założenia programu kładą nacisk na:

 • Dobór ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak: orientacja przestrzeni, liczenie, dodawanie i odejmowanie w pamięci, klasyfikowanie, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, cze wywołujących napięcie.
 • Rozwiązania metodyczne w tym programie dotyczą osobistych doświadczeń dziecka, na podstawie których tworzy ono pojęcia i umiejętności. Program ten, zwraca także uwagę na pracę z dzieckiem zdolnym o przyspieszonym rozwoju psychoruchowym.

  Do realizacji zadań programowych wykorzystujemy nowatorskie metody pracy. Najważniejsze z nich, to:

 • Metody aktywizujące oparte na pedagogice zabawy,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz, służąca przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania,
 • Metoda wspomagająca rozwój umysłowy i edukację matematyczną E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • Rozwiązywanie problemów otwartych,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Gimnastyki twórczej i rytmicznej A. i M. Kniessów, K. Orffa i R. Labana.
 • Metody te służą:

 • Uatrakcyjnianiu zajęć i zabaw,
 • Integracji społeczności przedszkolnej oraz integracji ze środowiskiem,
 • Wspomagają rozwój,
 • Pobudzają do twórczego myślenia i działania,
 • Dają możliwość zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci.
 • O PROGRAMACH

  0D 10.02. 2020 r. do 30.06.2021 r. w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja organizacyjno – metodyczna pt. „PROGRAMOWANIE I KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ”

  Jej treści przeznaczone są dla grup 5 i 6 letnich: „Żabki”, „Pszczółki” i „Motylki”. Zajęcia będą się odbywać jeden raz w tygodniu oraz w I i III części dnia dla dzieci chętnych.

  Innowacja „Programowanie i kodowanie przez zabawę” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego opublikowane przez MEN kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

  Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby dziecka może być innowacja wprowadzająca edukację przez połączenie wiedzy  różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje ,że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych informacji.
  Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Programowanie i kodowanie przez zabawę” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte  podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

  Cele innowacji:

   • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, 
   • Kształtowanie umiejętności pracy  w zespołach, szukanie kompromisów, optymalnych rozwiązań,
   • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w świat cyfrowy, świadome, czynne  i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii

  Wykorzystywane  pomoce  dydaktyczne:

  Roboty: Photon, Bee-bot, Blue-bot, 3 Ozoboby bit, 4 OzobotyEvo;

  Książki do kodowania;

  Aplikacje na komputer wyświetlane na tablicy interaktywnej; Photon Robot; PhotonCoding; Aplikacja online na komputer i wyświetlane na tablicy interaktywnej można też korzystać na tablecie www.mata.edu-sense.com

  Aplikacje na tablet: Photon Robot, PhotonCodingPuzzle AR; Scratch jr

  Maty: Mata Kolor Piano; mata do kodowania

  Inne pomoce: Pixele - kwadraciki do maty do kodowania; Kubeczki do kodowania; Trasy dla robotów zalaminowane; puzzle do ozobotów.

  Oczekiwane efekty:

  DZIECI:

  • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów.
  • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych.
  • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.

  Dzięki takim zajęciom u dzieci kształtuje się:

  • Wzrost samodzielności i kreatywności;
  • Rozwój umiejętności twórczego myślenia
  • Umiejętność współpracy w grupie;
  • Rozwój predyspozycji intelektualnych
  • Zwiększenie zainteresowania programowaniem

 • Koncepcja pracy przedszkola
 • „Kim zostanę gdy dorosnę?”

  marzenia przedszkolaków...więcej

  Kodowanie i programowanie

  Zabawy z kodowaniem ...więcej

  Poczytaj mi Mamo, Tato

  program autorski...więcej

   
  strzałka do góry