Edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna w PP5

W naszym przedszkolu edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem pracy dydaktyczno- wychowawczej. Promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposażamy wychowanków w wiedzę
i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtujemy w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych, prowadzimy wszechstronną edukację zdrowotną, włączamy także rodziców i społeczność lokalną.

Biorąc pod uwagę aktualne problemy zdrowotne współczesnego środowiska realizujemy następujące treści :

 • Bezpieczeństwo w życiu dziecka i profilaktyka zagrożeń;
 • Higiena osobista i higiena otoczenia;
 • Racjonalne żywienie;
 • Ochrona środowiska naturalnego;
 • Aktywność ruchowa;
 • Rozwój Emocjonalny;

BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU DZIECKA

1.Bezpieczeństwo swoje i  profilaktyka zagrożeń :

 • znajomość swoich danych osobowych i miejsca zamieszkania;
 • jak unikać niebezpieczeństw związanych z kontaktami z osobami nieznajomymi;
 • wprowadzenie zasad ruchu drogowego;
 • znajomość sygnalizacji świetlnej i niektórych znaków drogowych;
 • do kogo możemy zwrócić się w sytuacjach trudnych;
 • bezpieczne podróżowanie;
 • przestrzeganie zakazu brania do rąk, zabawy i próbowania nieznanych, podejrzanych przedmiotów, leków odpadów, zabawy zapałkami i środkami chemicznymi.
 1. Bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, przyrządów i sprzętów:
 • znajomość zasad poruszania się po budynku przedszkola;
 • korzystanie z narzędzi i przyborów w sposób do tego przeznaczony;
 • bezpieczeństwo własne i innych podczas korzystania z urządzeń i sprzętów;
 • zgłaszanie uszkodzeń zabawek i sprzętów;
 1. Bezpieczna zabawa w terenie o każdej porze roku:
 • przestrzeganie nakazu zabawy w wyznaczonych miejscach takich jak: place zabaw, parki z dala od ulic
  i chodników;
 • bezpieczeństwo zabaw latem, bezpieczne korzystanie z kąpielisk i basenów w miejscach strzeżonych, zakaz korzystania z kąpielisk niestrzeżonych;
 • bezpieczeństwo zabaw zimowych, niebezpieczeństwo korzystania ze ślizgawek na zamarzniętych stawach
  i rzekach, saneczkowanie i narciarstwo w miejscach wyznaczonych z dala od dróg i zbiorników  wodnych;
 • bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych.

HIGIENA OSOBISTA I HIGIENA OTOCZENIA

1.Uświadomienie potrzeby przestrzegania zasad higieny w życiu codziennym:

 • kształtowanie nawyku częstego mycia rąk, szczególnie przed posiłkami, po przyjściu z podwórka i po korzystaniu
  z urządzeń sanitarnych;
 • dbanie o estetyczny wygląd całego ciała, ubioru i włosów;
 • higiena jamy ustnej, wyrobienie nawyku kontroli uzębienia u stomatologa i ortodonty;
 1. Profilaktyka chorób:
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do lekarza;
 • kształtowanie czynnych postaw zapobiegania chorobom i infekcjom;
 • uwrażliwienie na zgłaszanie dolegliwości własnych lub zauważonych
  u innych;
 • rozumienie potrzeby hartowania ciała i jego znaczenie dla zachowania zdrowia;
 • poznanie przyczyn złego stanu zdrowia oraz uświadomienie potrzeby jego kontrolowania;
 • opanowanie lęku przed zabiegami lekarskimi, wyrabianie właściwego stosunku do pracowników służby zdrowia;
 1. Czystość i estetyka najbliższego otoczenia:
 • dbanie o estetykę wnętrza, sal przedszkolnych, mebli i zabawek;
 • utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu;
 • wyrabianie samodzielności w zakresie samoobsługi, pomoc w pracach porządkowych w sali zabaw i w domu;
 • uwrażliwienie na czystość i porządek w najbliższym środowisku przyrodniczym;

RACJONALNE ŻYWIENIE

1.Kreowanie zdrowego stylu żywienia:

 • kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych z zachowaniem zasad racjonalnego doboru spożywanych pokarmów;
 • nabywanie wiedzy i gromadzenie doświadczeń o zdrowym odżywianiu się, przyzwyczajanie do konieczności spożywanie pokarmów niezbędnych dla zdrowia, takich jak: pieczywo wieloziarniste, nabiał, warzywa, owoce, ryby
  i mięso;
 • zaznajomienie z zagrożeniami wynikającymi z nieracjonalnego żywienia i spożywania produktów szkodliwych dla zdrowia;
 • przyzwyczajanie do codziennego spożywania owoców i surówek;
 • kształtowanie nawyku mycia rąk oraz owoców i warzyw przed spożyciem;
 1. Kultura spożywania posiłków:
 • estetyka stołu;
 • spożywanie posiłków w sposób estetyczny i higieniczny;
 • nauka posługiwania się sztućcami, korzystanie z serwetek;
 • samodzielność w nakładaniu potraw na talerz;
 • kulturalne zachowanie się przy stole;

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1.Rozumienie potrzeby harmonijnego współżycia  człowieka z przyrodą:

 • umożliwienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z przyrodą, zwrócenie uwagi na bogactwo świata roślin
  i zwierząt;
 • dostrzeganie zjawisk i zależności zachodzących w przyrodzie;
 • obserwowanie zmian w zachowaniu ludzi i zwierząt związanych ze zmianami pór roku;
 • rozumienie wpływu zjawisk atmosferycznych na życie człowieka.
 1. Poznanie środowiska w miejscu zamieszkania:
 • znajomość nazwy osiedla, dróg i ulic, instytucji oraz nazwy miejscowości;
 • ukształtowanie terenu i środowisko przyrodnicze;
 • miejsce dziecka w środowisku lokalnym.
 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
 • dostrzeganie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną;
 • nabywanie doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą, pielęgnacją roślin;
 • gromadzenie i korzystanie ze zbiorów przyrodniczych. wielozmysłowe poznanie roślin;
 • samodzielne korzystanie z niektórych przyborów i prostych narzędzi oraz poznanie ich przeznaczenia.
 1. Ekologia a zdrowie:
 • uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego człowieka, czystość powietrza, wód i gleby;
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie;
 • zmiana stylu zachowań w trosce o higienę układu nerwowego, walka z hałasem;
 • udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska;
 • rozumienie zależności wynikających z zaśmiecania środowiska, a jego ochroną;
 • uświadomienie roli surowców wtórnych na rzecz ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

1.Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem:

 • organizowanie zabaw indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub kierowanych;
 • wykorzystanie wyposażenia, pomieszczeń, przyrządów i przyborów we wszelkich zabawach w pomieszczeniach lub na powietrzu;
 • zachowanie reguł bezpieczeństwa w zabawach, grach i wszelkiej aktywności ruchowej.

2.Zwrócenie uwagi na rolę aktywności ruchowej na powietrzu o każdej porze roku i przy zmiennych warunkach atmosferycznych:

 • kształtowanie właściwych nawyków związanych z dobieraniem ubioru do pory roku i warunków atmosferycznych;
 • hartowanie przez korzystanie z ruch na powietrzu o każdej porze roku;
 • organizowanie zabaw i ćwiczeń w terenie;
 • organizowanie wycieczek i spacerów;
 • relaksacja jako źródło zdrowia.
 1. Wykorzystanie różnych form ruchu podczas zabaw organizowanych. Wdrażanie do prawidłowego wykonywania poleceń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 • zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę;
 • zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe;
 • zabawy i ćwiczenia bieżne, skoczne, równoważne;
 • zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, chwytu, celowania, toczenia i noszenia;
 • zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się;
 • zabawy i ćwiczenia na śniegu;
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysł równowagi.

ROZWÓJ EMOCJONALNY

 1. Sfera reagowania emocjonalnego:
 • poznanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
 • umożliwienie dzieciom wyrażania własnych emocji poprzez organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych;
 • umiejętność wchodzenia w role z wykorzystaniem ćwiczeń dramowych;
 • kształtowanie umiejętności opanowywania swoich emocji;
 1. Terapeutyczne oddziaływanie na emocje dziecka:
 • stosowanie różnych technik terapeutycznych w celu wyzwalania i hamowania emocji;
 • poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów i odreagowywania napięć emocjonalnych;
 • wyrabianie umiejętności wyrażania emocji adekwatnych do bodźca.
 1. Rozbudzenie świadomości własnego ciała:
 • poznanie możliwości swojego ciała i inicjowanie ruchów prowadzących do jego poznania;
 • rozwijanie motoryki i koordynacji ruchowej.

WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Edukacja do zdrowia wymaga dobrego zaplanowania i zaangażowania wszystkich podmiotów życia przedszkolnego.  O celowości podjętych działań decyduje dobra komunikacja i współpraca pomiędzy: nauczycielami, rodzicami, dziećmi, personelem obsługowym i osobami współuczestniczącymi. Kształtując właściwe nawyki zdrowotne u dzieci należy pamiętać, że ważnym jest przede wszystkim oddziaływanie własnym przykładem osób dorosłych współrealizujących program. Przedszkole w tym zakresie musi być otwarte na potrzeby środowiska, z zachowaniem zasady partnerstwa wszystkich podmiotów uczestniczących., przez których rozumiemy rodziców i społeczność lokalną.

1.Współdziałanie z rodzicami dotyczy:

 • poznania środowiska rodzinnego dziecka;
 • uzgadniania z rodzicami tematyki podejmowanych działań;
 • wypływanie rodziców na podejmowane decyzje;
 • przepływ informacji dotyczący skuteczności realizowanych z dziećmi działań;
 • pedagogizacji rodziców w zakresie edukacji do zdrowia.
 1. Współdziałanie ze społecznością lokalną obejmowałoby:
 • poszukiwanie partnerów do realizacji projektów związanych z promocją  i edukacją do zdrowia;
 • współpraca z instytucjami w najbliższym środowisku: szkołą podstawową, poradnią pedagogiczno – psychologiczną, , policją, strażą pożarną, radą osiedla.
 • uzgadnianie wspólnych zadań do realizacji;
 • włączanie się w akcje na rzecz czystego środowiska, bezpieczeństwa czy zdrowego odżywiania.

Programy i projekty prozdrowotne prowadzone co roku
w naszym przedszkolu to:

     1. Regionalny Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”

Cele główne programu;

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy;
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń;

 

2. Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne’’

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne;
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
Poznajemy produkty ekologiczne.

Życzenia świąteczne dla mieszkańców osiedla.
Pomagamy zwierzętom.
Dbamy o higienę jamy ustnej.
Sport to zdrowie.

Odsłon: 591 

Leave a comment

Skip to content