Edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna w PP5

W naszym przedszkolu edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem pracy dydaktyczno- wychowawczej. Promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposażamy wychowanków w wiedzę
i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtujemy w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych, prowadzimy wszechstronną edukację zdrowotną, włączamy także rodziców i społeczność lokalną.

Biorąc pod uwagę aktualne problemy zdrowotne współczesnego środowiska realizujemy następujące treści :

 • Bezpieczeństwo w życiu dziecka i profilaktyka zagrożeń;
 • Higiena osobista i higiena otoczenia;
 • Racjonalne żywienie;
 • Ochrona środowiska naturalnego;
 • Aktywność ruchowa;
 • Rozwój Emocjonalny;

BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU DZIECKA

1.Bezpieczeństwo swoje i  profilaktyka zagrożeń :

 • znajomość swoich danych osobowych i miejsca zamieszkania;
 • jak unikać niebezpieczeństw związanych z kontaktami z osobami nieznajomymi;
 • wprowadzenie zasad ruchu drogowego;
 • znajomość sygnalizacji świetlnej i niektórych znaków drogowych;
 • do kogo możemy zwrócić się w sytuacjach trudnych;
 • bezpieczne podróżowanie;
 • przestrzeganie zakazu brania do rąk, zabawy i próbowania nieznanych, podejrzanych przedmiotów, leków odpadów, zabawy zapałkami i środkami chemicznymi.
 1. Bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, przyrządów i sprzętów:
 • znajomość zasad poruszania się po budynku przedszkola;
 • korzystanie z narzędzi i przyborów w sposób do tego przeznaczony;
 • bezpieczeństwo własne i innych podczas korzystania z urządzeń i sprzętów;
 • zgłaszanie uszkodzeń zabawek i sprzętów;
 1. Bezpieczna zabawa w terenie o każdej porze roku:
 • przestrzeganie nakazu zabawy w wyznaczonych miejscach takich jak: place zabaw, parki z dala od ulic
  i chodników;
 • bezpieczeństwo zabaw latem, bezpieczne korzystanie z kąpielisk i basenów w miejscach strzeżonych, zakaz korzystania z kąpielisk niestrzeżonych;
 • bezpieczeństwo zabaw zimowych, niebezpieczeństwo korzystania ze ślizgawek na zamarzniętych stawach
  i rzekach, saneczkowanie i narciarstwo w miejscach wyznaczonych z dala od dróg i zbiorników  wodnych;
 • bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych.

HIGIENA OSOBISTA I HIGIENA OTOCZENIA

1.Uświadomienie potrzeby przestrzegania zasad higieny w życiu codziennym:

 • kształtowanie nawyku częstego mycia rąk, szczególnie przed posiłkami, po przyjściu z podwórka i po korzystaniu
  z urządzeń sanitarnych;
 • dbanie o estetyczny wygląd całego ciała, ubioru i włosów;
 • higiena jamy ustnej, wyrobienie nawyku kontroli uzębienia u stomatologa i ortodonty;
 1. Profilaktyka chorób:
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do lekarza;
 • kształtowanie czynnych postaw zapobiegania chorobom i infekcjom;
 • uwrażliwienie na zgłaszanie dolegliwości własnych lub zauważonych
  u innych;
 • rozumienie potrzeby hartowania ciała i jego znaczenie dla zachowania zdrowia;
 • poznanie przyczyn złego stanu zdrowia oraz uświadomienie potrzeby jego kontrolowania;
 • opanowanie lęku przed zabiegami lekarskimi, wyrabianie właściwego stosunku do pracowników służby zdrowia;
 1. Czystość i estetyka najbliższego otoczenia:
 • dbanie o estetykę wnętrza, sal przedszkolnych, mebli i zabawek;
 • utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu;
 • wyrabianie samodzielności w zakresie samoobsługi, pomoc w pracach porządkowych w sali zabaw i w domu;
 • uwrażliwienie na czystość i porządek w najbliższym środowisku przyrodniczym;

RACJONALNE ŻYWIENIE

1.Kreowanie zdrowego stylu żywienia:

 • kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych z zachowaniem zasad racjonalnego doboru spożywanych pokarmów;
 • nabywanie wiedzy i gromadzenie doświadczeń o zdrowym odżywianiu się, przyzwyczajanie do konieczności spożywanie pokarmów niezbędnych dla zdrowia, takich jak: pieczywo wieloziarniste, nabiał, warzywa, owoce, ryby
  i mięso;
 • zaznajomienie z zagrożeniami wynikającymi z nieracjonalnego żywienia i spożywania produktów szkodliwych dla zdrowia;
 • przyzwyczajanie do codziennego spożywania owoców i surówek;
 • kształtowanie nawyku mycia rąk oraz owoców i warzyw przed spożyciem;
 1. Kultura spożywania posiłków:
 • estetyka stołu;
 • spożywanie posiłków w sposób estetyczny i higieniczny;
 • nauka posługiwania się sztućcami, korzystanie z serwetek;
 • samodzielność w nakładaniu potraw na talerz;
 • kulturalne zachowanie się przy stole;

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1.Rozumienie potrzeby harmonijnego współżycia  człowieka z przyrodą:

 • umożliwienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z przyrodą, zwrócenie uwagi na bogactwo świata roślin
  i zwierząt;
 • dostrzeganie zjawisk i zależności zachodzących w przyrodzie;
 • obserwowanie zmian w zachowaniu ludzi i zwierząt związanych ze zmianami pór roku;
 • rozumienie wpływu zjawisk atmosferycznych na życie człowieka.
 1. Poznanie środowiska w miejscu zamieszkania:
 • znajomość nazwy osiedla, dróg i ulic, instytucji oraz nazwy miejscowości;
 • ukształtowanie terenu i środowisko przyrodnicze;
 • miejsce dziecka w środowisku lokalnym.
 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
 • dostrzeganie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną;
 • nabywanie doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą, pielęgnacją roślin;
 • gromadzenie i korzystanie ze zbiorów przyrodniczych. wielozmysłowe poznanie roślin;
 • samodzielne korzystanie z niektórych przyborów i prostych narzędzi oraz poznanie ich przeznaczenia.
 1. Ekologia a zdrowie:
 • uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego człowieka, czystość powietrza, wód i gleby;
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie;
 • zmiana stylu zachowań w trosce o higienę układu nerwowego, walka z hałasem;
 • udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska;
 • rozumienie zależności wynikających z zaśmiecania środowiska, a jego ochroną;
 • uświadomienie roli surowców wtórnych na rzecz ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

1.Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem:

 • organizowanie zabaw indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub kierowanych;
 • wykorzystanie wyposażenia, pomieszczeń, przyrządów i przyborów we wszelkich zabawach w pomieszczeniach lub na powietrzu;
 • zachowanie reguł bezpieczeństwa w zabawach, grach i wszelkiej aktywności ruchowej.

2.Zwrócenie uwagi na rolę aktywności ruchowej na powietrzu o każdej porze roku i przy zmiennych warunkach atmosferycznych:

 • kształtowanie właściwych nawyków związanych z dobieraniem ubioru do pory roku i warunków atmosferycznych;
 • hartowanie przez korzystanie z ruch na powietrzu o każdej porze roku;
 • organizowanie zabaw i ćwiczeń w terenie;
 • organizowanie wycieczek i spacerów;
 • relaksacja jako źródło zdrowia.
 1. Wykorzystanie różnych form ruchu podczas zabaw organizowanych. Wdrażanie do prawidłowego wykonywania poleceń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 • zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę;
 • zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe;
 • zabawy i ćwiczenia bieżne, skoczne, równoważne;
 • zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, chwytu, celowania, toczenia i noszenia;
 • zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się;
 • zabawy i ćwiczenia na śniegu;
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysł równowagi.

ROZWÓJ EMOCJONALNY

 1. Sfera reagowania emocjonalnego:
 • poznanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
 • umożliwienie dzieciom wyrażania własnych emocji poprzez organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych;
 • umiejętność wchodzenia w role z wykorzystaniem ćwiczeń dramowych;
 • kształtowanie umiejętności opanowywania swoich emocji;
 1. Terapeutyczne oddziaływanie na emocje dziecka:
 • stosowanie różnych technik terapeutycznych w celu wyzwalania i hamowania emocji;
 • poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów i odreagowywania napięć emocjonalnych;
 • wyrabianie umiejętności wyrażania emocji adekwatnych do bodźca.
 1. Rozbudzenie świadomości własnego ciała:
 • poznanie możliwości swojego ciała i inicjowanie ruchów prowadzących do jego poznania;
 • rozwijanie motoryki i koordynacji ruchowej.

WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Edukacja do zdrowia wymaga dobrego zaplanowania i zaangażowania wszystkich podmiotów życia przedszkolnego.  O celowości podjętych działań decyduje dobra komunikacja i współpraca pomiędzy: nauczycielami, rodzicami, dziećmi, personelem obsługowym i osobami współuczestniczącymi. Kształtując właściwe nawyki zdrowotne u dzieci należy pamiętać, że ważnym jest przede wszystkim oddziaływanie własnym przykładem osób dorosłych współrealizujących program. Przedszkole w tym zakresie musi być otwarte na potrzeby środowiska, z zachowaniem zasady partnerstwa wszystkich podmiotów uczestniczących., przez których rozumiemy rodziców i społeczność lokalną.

1.Współdziałanie z rodzicami dotyczy:

 • poznania środowiska rodzinnego dziecka;
 • uzgadniania z rodzicami tematyki podejmowanych działań;
 • wypływanie rodziców na podejmowane decyzje;
 • przepływ informacji dotyczący skuteczności realizowanych z dziećmi działań;
 • pedagogizacji rodziców w zakresie edukacji do zdrowia.
 1. Współdziałanie ze społecznością lokalną obejmowałoby:
 • poszukiwanie partnerów do realizacji projektów związanych z promocją  i edukacją do zdrowia;
 • współpraca z instytucjami w najbliższym środowisku: szkołą podstawową, poradnią pedagogiczno – psychologiczną, , policją, strażą pożarną, radą osiedla.
 • uzgadnianie wspólnych zadań do realizacji;
 • włączanie się w akcje na rzecz czystego środowiska, bezpieczeństwa czy zdrowego odżywiania.

Programy i projekty prozdrowotne prowadzone co roku
w naszym przedszkolu to:

     1. Regionalny Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”

Cele główne programu;

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy;
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń;

 

2. Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne’’

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne;
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

3. ,,Zdrowe zęby mamy, bo o nie dbamy ‘’-szczotkowanie zębów po każdym posiłku oraz edukacja zdrowotna dzieci i ich rodziców w starszych grupach- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. od 15.02.2022r. Dzieci podczas zajęć zdobyły wiedzę na temat właściwych metod mycia zębów, jak również poznały sposoby zachowania ich
w czystości. Brały udział w zabawach dydaktycznych, dzięki którym  dowiedziały się, jakie produkty spożywcze mają negatywny wpływ na stan naszych zębów oraz za pomocą dotyku rozpoznawały przybory służące do higieny jamy ustnej. Dzieci sprawdzały również ile cukru mieści się w znanych napojach.

4. ,,Ruch to zdrowie’’02.2022r. Ruch to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka, a już w szczególności
w życiu dziecka. To właśnie często niedoceniana zabawa daje wiele okazji do stymulowania rozwoju m.in. w sferze emocjonalno-społecznej. Podczas zabaw ruchowych dziecko nabiera świadomości własnego ciała oraz orientacji
w przestrzeni i działania w niej, co z kolei sprzyja prawidłowej pracy układu nerwowego i mózgu. W naszym przedszkolu ruch stanowi główną aktywność. W grupach starszych zajęcia gimnastyczne w strojach sportowych odbywają się dwa razy
w tygodniu, aby dzieci od najmłodszych lat aktywnie spędzały czas wolny.

4. ,,Jak zachować się przy stole’’– 03.2022r. Znajomość dobrych manier przez dzieci korzystnie wpływa na atmosferę
w grupie i relacje miedzy rówieśnikami. Dobre maniery to nic innego jak umiejętność wyrażania życzliwości, szacunku wobec innych i panowania nad emocjami. To znajomość obowiązujących zwyczajów i form towarzyskich. Dlatego przedszkolaki z grupy Motylki utrwaliły zasady zachowania się przy stole, sposób nakrywania i podawania do stołu. Dużym zainteresowaniem okazała się zabawa tematyczna „W restauracji”, podczas której można było wcielić się w rolę kelnera oraz gości lokalu.

5. Udział w Międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Zdrowo i Aktywnie z Rodziną’’14.03.2022. Dzieci z grupy IV i V wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez PP 14 w Ostrowcu Św.

6. ,,Zakładamy własną hodowlę warzyw-‘ Dzieci z grupa IV Pszczółki podczas zajęć poszerzały swoją wiedzę o nowe wiadomości przyrodnicze. Poznały szklarnię, dowiedziały się jakie warunki są niezbędne do rozwoju roślin oraz omawiały kolejne etapy rozwoju roślin na przykładzie fasoli. 10.05.2022r.  przedszkolaki założyły własny ogródek w skrzyniach na placu zabaw. Na początku wspólnej pracy nazywały zgromadzone na stoliku warzywa oraz nasiona, a także przedmioty potrzebne do wykonania zadania. Następnie z ochotą zabrały się do pracy. Dzieci wysiały rzeżuchę, posadziły cebulę
i pietruszkę. Nie zapomniały również o podlaniu naszych roślin. Przedszkolaki zapewniły również, że będą dbały
o nasz kącik, doglądały i podlewały rośliny, aby potem móc zajadać nowalijki z naszej wspólnej hodowli. Po ukończeniu zadania dzieci z dumą patrzyły na efekty swojej pracy.

7.,,Dzień Ziemi’’– dnia 22 kwietnia 2022r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola brały udział w Międzynarodowym Dniu Ziemi. Dzi eci poznały sposoby troszczenia się o naszą planetę. Kolejny element uroczystości to sadzenie drzew przez najmłodszych. Przedszkolaki wspólnie omówiły co jest potrzebne do sadzenia drzew oraz jakie korzyści posiadamy z życia roślin. Przedstawiciele każdej grupy zasadzili swoje drzewo w ogrodzie przedszkolnym. Uwieńczeniem obchodów Dnia Ziemi było sprzątanie okolicy przedszkola przez wszystkie grupy przedszkolne, co pomogło im zrozumieć istotę dbałości
o środowisko, w którym żyją.

8. ,,Wycieczka do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej’’-grupa IV Pszczółki i V Motylki 10.05.2022r. Przedszkolaki
w trakcie spotkania poznały wyposażenie wozów strażackich, sprzęt, jaki używa strażak podczas akcji ratunkowych, zwiedziły stanowisko kierowania, w którym odbiera się zgłoszenia o pożarach i wypadkach, miały także okazję obserwacji strażaków szykujących się do wyjazdu na akcję ratunkową, każdy przedszkolak przeszedł również  praktyczne przeszkolenie w posługiwaniu się wężem gaśniczym. Oprócz poznania tajników pracy strażaka, dzieci zdobyły bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały się jak należy zachować się w trakcie zagrożenia i utrwaliły numery alarmowe. To była bardzo ciekawa i ważna lekcja.

9. ,,Wycieczka do gospodarstwa Wichrowe Eko’’-jak powstają warzywa i owoce ekologiczne-20.05.2022

10. ,,Sprzątanie Świata’’-W dniu 16 września 2022 roku już po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata” sprzątając okolicę wokół naszego przedszkola. Celem akcji było promowanie nie śmiecenia ziemi, inspiracja do pozytywnych zmian dla polepszenia kondycji naszej planety. Przedszkolaki wyruszając na akcję otrzymały  rękawiczki 
i worki na śmieci. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.

11. ,,Dzień Przedszkolaka’’-turniej sportowy 20.09.2022r. Tego dnia przedstawiciele wszystkich ostrowieckich przedszkoli spotkali się w hali sportowej KSZO. Uroczystość rozpoczął Prezydent Miasta Ostrowca Św. Pan Jarosław Górczyński. Następnie dzieci rywalizowały między sobą w różnych rozgrywkach sportowych.

12. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”- 29.09.2022. Z myślą o jarzynowych witaminkach, grupa starszaków  postanowiła zrobić wspólnie pyszną sałatkę warzywną. Przy tej okazji przedszkolaki poznały wygląd, smak i zapach niektórych składników. Każdy “motylek’’ ubrany w czepek kuchenny i fartuszek, zaopatrzony w  deskę do krojenia i nożyk, przystąpił  do krojenia wcześniej ugotowanych przez przedszkolne panie kucharki warzyw. Dzieci samodzielnie kroiły, mieszały
i doprawiały  sałatkę warzywną przestrzegając przede wszystkim zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przygotowywanie  sałatki dało dzieciom wiele satysfakcji. Podczas jej robienia przedszkolaki nauczyły się również, że gotowanie i jedzenie wymaga zachowania szczególnej higieny, że nie tylko ręce, ale również warzywa należy myć przed obieraniem, krojeniem i spożywaniem. Na koniec  dzieci  urządziły w sali prawdziwą sałatkową ucztę!

13. ,,Jak powstają soki owocowo-warzywne’’ –zajęcia w grupie I Misie 09.10.2022r Kształtowanie postaw prozdrowotnych jest procesem długotrwałym i zaczyna się już w przedszkolu. Dlatego mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków nie zapominamy o organizowaniu sytuacji edukacyjnych, które promują zdrowie. Tym razem było to zrobienie przez dzieci soku jabłkowo- marchewkowego. Soki owocowe i warzywne stają się w przedszkolach coraz bardziej popularne i to nie tylko ze względu na swoje walory odżywcze i smakowe, lecz także ze względu na swoje właściwości lecznicze, profilaktyczne i odmładzające.

14. ,,Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię’’-grupa III Żabki 10.222r. W ramach realizacji zajęć dzieci uczyły się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Zorganizowane zabawy ruchowe, pogadanki i praktyczne ćwiczenia dostarczyły przedszkolakom cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego przechodzenia przez pasy. Od tej pory wiemy, że należy przestrzegać pięciu zasad: 1. Zatrzymaj się na skraju drogi. 2. Spójrz w lewo, 3. Spójrz w prawo. 4. Jeszcze raz spójrz
w lewo. 5. Jeśli nic nie nadjeżdża – przechodź na drugą stronę jezdni. Kolejnym punktem było praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej najpierw w sali, a potem podczas wycieczki na skrzyżowanie.

15. Program autorski ,,Jedz owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze wpływa’’-01.10.2022r. Prowadzone w atrakcyjny sposób zajęcia pozwalają dzieciom zdobywać nowe doświadczenia kulinarne oraz czerpać radość ze wspólnego przygotowywania posiłków . Głównym założeniem programu jest wzbogacanie wiedzy dotyczącej procesu uprawy, wzrostu i pielęgnacji warzyw oraz dostarczenie dzieciom informacji o spożywanych pokarmach, a także znaczeniu spożywania owoców i warzyw dla rozwoju ich organizmów.

16. ,,Dzień Drzewa ‘’-sadzenie drzewek na terenie ogrodu przedszkolnego. 10.10.2022r.  Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, który jest elementem edukacji ekologicznej. W naszym przedszkolu tego dnia odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew, dzieci poznał  budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa.

17. ,,Olimpiada Przedszkolna’’-27.10.2022r. Już po raz drugi  dzieci z przedszkoli ostrowieckich uczestniczyły
w Przedszkolnej Olimpiadzie Sportowej. Celem tego przedsięwzięcia  jest propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci oraz promowanie aktywnego wypoczynku  w myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”.

W przedszkolu ruch jest czymś naturalnym a dzieci w wieku przedszkolnym nie potrzeba  namawiać do zabaw ruchowych. Organizując je można zauważyć, że wprowadzając do ćwiczeń elementy współzawodnictwa, zachęcamy  dzieci  do osiągania lepszych wyników, pobudzamy  ich ambicje a  sprzyjają temu pochwały, doping, nagrody oraz wygrana jednego
z zespołów.

18. ,,Zdrowe kanapki’’-zajęcia w grupie II Biedronki 10.11.2022r.  Dzieci z grupy „ Biedronek” podjęły wielkie wezwanie pod hasłem „Robimy zdrowe kanapki”. Zanim jednak przystąpiły do zadania dowiedziały się, jakie wartości odżywcze mają warzywa. Nazywały kolory i kształty warzyw, z których można zrobić smaczne i zdrowe kanapki. Na stoliku znajdowały się ułożone na talerzach: pieczywo, masło, ser , jajka, szynka i warzywa. Po umyciu rąk oraz warzyw dzieci przystąpiły do zrobienia pięknych kolorowych kanapek. Samodzielnie smarowały pieczywo masłem, a następnie ułożyły na nim wybrane przez siebie pomidorki, rzodkiewki, ogórki , sałatę , szczypiorek, paprykę. Wszystkie dzieci z wielkim apetytem zjadły przygotowane przez siebie kanapki. Dzięki takim zajęciom dzieci kształcą w sobie odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijają kreatywność , wyobraźnię  i dbałość o higienę podczas spożywania posiłku. Kanapki wykonane samodzielnie przez dzieci wyglądały pięknie i kolorowo, a smakowały pysznie.

19. ,,Światowy Dzień Mycia Rąk’’zajęcia w grupie IV Pszczółki 15.10.2022r. 15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Celem tego dnia jest uświadomienie dzieciom jak ważne znaczenie ma w ich życiu codzienne mycie rąk. We wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się rozmowy na temat zarazków, bakterii i wirusów, które dostają się do naszego organizmu poprzez brudne ręce. Dzieci dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma czyste
i dokładne mycie rąk. Omówiliśmy także schemat mycia rąk oraz zastosowaliśmy go w praktyce. Wspólnie wykonaliśmy prace plastyczne promujące mycie rąk. Nie zabrakło też piosenek związanych z czynnościami samoobsługowymi
i nawykami higienicznymi. Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył nam wielu wrażeń oraz pokazał, że pewne umiejętnościi nawyki należy kształtować już od najmłodszych lat.

20. ,,Dlaczego owoce i warzywa są zdrowe’’-12.11.2021r. Spotkanie z Panią intendentką PP5. Na zajęciach dzieci przypomniały sobie nazwy owoców i warzyw oraz ich smak i zapach. Dowiedziały się jakie z wartości odżywcze występują w tych produktach. Zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia oraz zachęcone do zdrowego odżywiania się.

Odsłon: 1,565 

Leave a comment

Skip to content